Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Lost In Time 

Definicje

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego lostintime.pl, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, zawierające dane Klienta służące m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzenia historii zamówień i wprowadzenia lub modyfikacji adresu dostawy przypisanego do tego konta.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego lostintime.pl, umożliwiająca Klientowi dokonanie zakupu Produktów, a także wprowadzenie danych zamówienia takich jak: liczba Produktów, adres dostawy, dane do faktury oraz sposób dostawy.

Produkt/Towar – przez Produkt rozumie się przez to towar opisany w Sklepie internetowym lostintime.pl, oferowany do sprzedaży przez Sklep.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line.

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne, lub na poczcie;

Sklep – sklep internetowy lostintime.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu produkty znajdujące się w jego ofercie i prowadzący działalność pod adresem internetowym www.lostintime.pl.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem z wykorzystaniem Sklepu internetowego lostintime.pl.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego Lost In Time (zwanego dalej “Sklepem”), a także prawa i obowiązki Sklepu oraz Klientów.

2. Sklep działa pod adresem www.lostintime.pl.

3. Właścicielem Sklepu jest Marcin Martyniuk, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod nazwą: Lost In Time Marcin Martyniuk, o numerze NIP: 9191833022 oraz REGON: 385470782, pod adresem: Nieledew 103, 22-554 Trzeszczany Pierwsze, posługujący się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej sklep@lostintime.pl.

4. Klient dokonując czynności określonych w Regulaminie zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Nazwy producentów, ich logo oraz marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych z zastrzeżeniem braku zgody na ich wykorzystywanie.

§ 2 Rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług

1. Przeglądanie oferty Sklepu, złożenie zamówienia i realizacja zakupu towarów nie wymaga od Klienta rejestracji Konta klienta. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. Klient w celu złożenia zamówienia i realizacji zakupu towarów zobowiązany jest każdorazowo podać swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w celu wykonania Umowy sprzedaży.

3. Sklep zastrzega, że dane osobowe, o których mowa w ust. 2, przetwarzane w celu wykonania Umowy sprzedaży, są warunkiem koniecznym do zrealizowania Zamówienia przez Sklep, zaś po stronie Klienta spoczywa odpowiedzialność za ich prawdziwe i rzetelne udostępnienie.

4. Ceny oferowanych Produktów są podawane w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.

5. Cena podana przy każdym produkcie wiąże Sklep w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie lostintime.pl.

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Do sprzedaży promocyjnej Sklep może przeznaczyć ograniczoną liczbę Produktów lub zastrzec, że realizacja zamówień promocyjnych będzie kontynuowana do wyczerpania się zapasów magazynowych objętych tą formą sprzedaży. Sklep może podjąć decyzję o udostępnieniu Klientom kodów rabatowych, umożliwiających obniżenie cen Produktów oferowanych w Sklepie. W przypadku sprzedaży Produktów w sposób, o którym mowa w ust. 7, Sklep wyraźnie określi warunki korzystania z tej sprzedaży.

8. Prezentowana w ofercie cena Produktu nie obejmuje kosztów dostawy, za wyjątkiem towarów, których cena przekracza cenę minimalną podaną na podstronie Sklepu “‘Koszty i warunki dostawy”, równoznaczną z pokryciem kosztów dostawy przez Sklep.

9. Umowa sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep zawierana jest między Klientem a Sklepem. Sklep udostępnia Klientowi postanowienia zawartej Umowy sprzedaży przez przesłanie Klientowi drogą elektroniczną specyfikacji zamówienia.

§ 3 Realizacja zamówienia oraz warunki dostawy

1. Klient, składając Zamówienie w Sklepie, powinien oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po złożeniu Zamówienia przez Klienta poprzez przesłanie Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sklep.

2. Dostawa Zamówionego Produktu następuje na zasadach przedpłaty; po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu podawanym w elektronicznym potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sklepem do zawarcia Umowy sprzedaży dotyczącej tego Zamówienia.

4. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez Klienta niepełnego lub błędnego adresu dostawy, jak również za nieterminową realizację przez firmy kurierskie lub operatora pocztowego.

6. W przypadku braku dostępności części Zamówionych Produktów, Sklep poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta, który podejmie decyzję o sposobie dalszej realizacji Zamówienia, przy czym Klient jest uprawniony – wedle swego wyboru – do częściowej realizacji Zamówienia lub anulowania Zamówienia w całości.

7. Zmiany w złożonym Zamówieniu lub anulacji Zamówienia Klient może dokonać jedynie po uprzednim uzgodnieniu modyfikacji lub anulacji Zamówienia ze Sklepem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail), aż do momentu wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury.

8. Sklep zastrzega sobie uprawnienie do odmowy realizacji Zamówienia, gdy zostanie ono złożone niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub nie będzie zawierało wszystkich danych wymaganych do realizacji Zamówienia lub podane dane będą błędne.

9. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon fiskalny. Akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na przekazanie paragonu w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta, podany podczas składania zamówienia.  Sklep może wystawić fakturę VAT, o ile Klient zażyczy sobie doręczenia faktury VAT. Wówczas Klient zobowiązany jest do przekazania Sklepwoi wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Sklep dostarcza zamówione Produkty w sposób wskazany przez Klienta. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Kuriera Poczty Polskiej, Kuriera FedEx, Kuriera InPost lub do Paczkomatów InPost. 

11. O wysłaniu Produktów i numerze przesyłki Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Sklep oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało wysłane w formie wybranej przez Klienta w ciągu 3 dni, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sklep płatności.

§ Sposoby płatności

1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:

  • przelew na rachunek bankowy Sklepu o numerze: 12 2530 0008 2055 1065 4772 0001 (Nest Bank).

2. Termin płatności za Zamówione Produkty wynosi 7 dni od chwili złożenia Zamówienia. Nieuiszczenie płatności we wskazanym terminie jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia. Jeżeli Klient zapłacił część kwoty Zamówienia, Sklep zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

3. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sklepu.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne i zwroty

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad fizycznych. W przypadku niezgodności Produktu z umową (Produktu posiadającego wady fabryczne, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu lub w przypadku niezgodności Produktu z Produktem zawartym w Zamówieniu), Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu rękojmi za wady Produktu.

2. Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona pisemnie, wraz ze wskazaniem: danych reklamującego (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail), daty nabycia Produktu, dokładnego opisania wady i okoliczności jej powstania, oraz oczekiwań, co do sposobu rozwiązania reklamacji: wymiany na Produkt wolny od wad lub obniżenia ceny Produktu. Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada Produktu jest nieistotna.

3. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres Sklepu: Lost In Time (Marcin Martyniuk), Nieledew 103, 22-554 Trzeszczany Pierwsze. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest do załączenia dowodu sprzedaży – oryginału lub kopii paragonu, lub faktury VAT bądź innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep pisma reklamacyjnego przesłanego wraz z reklamowanym Produktem.

4. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

5. W przypadku uznania reklamacji, Sklep wymieni Produkt na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (Produkt niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za Produkt podlegający reklamacji lub zaproponuje inny spośród dostępnych w Sklepie Produktów; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – zwróci uiszczoną przez Klienta należność w części lub w całości. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty odesłania reklamowanego Produktu.

6. Wszelkie zarysowania, odbarwienia, plamy, przetarcia i tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z dostarczonym Produktem, skutkować mogą odmownym rozpatrzeniem reklamacji.

§ 6 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Klienta.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy dostarczenia nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych – dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, oraz dostarczenia gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem prenumeraty takich wydawnictw.

3. Zwracany Produkt nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Aby złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, Klient powinien złożyć Sklepowi jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość należy przesłać wraz z zakupionym Produktem na adres: Lost In Time (Marcin Martyniuk), Nieledew 103, 22-554 Trzeszczany Pierwsze.

5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania Zamówionego Produktu przez Klienta.

6. Sklep gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klient sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany w Sklepie). Bezpośrednie koszty opakowania i odesłania Produktu ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. Pieniądze zostaną odesłane Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Pieniądze zwracane są przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy na odległość.

§ 7 Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafikami, logo, plikami audio i wideo są własnością Sklepu, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody Sklepu mogą być używane jedynie do osobistego użytku, w szczególności nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób, powielane, zmieniane i tym podobne bez pisemnej zgody Sklepu.

3. Bezprawne użycie logo i nazwy Sklepu Lost In Time jest niedozwolone.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące Sklepu oraz aktualna treść Regulaminu dostępne są na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep ma prawo zmienić postanowienia Regulaminu w każdym czasie, przy czym o fakcie dokonania zmian w Regulaminie i terminie ich wejścia w życie Sklep informuje Klientów poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu lostintime.pl.

3. Językiem stosowanym w celu realizacji postanowień Regulaminu jest język polski.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu na adres sklep@lostintime.pl

0